VOLG ONS OP:

veel gestelde vragen
(en antwoorden)

veel gestelde vragen over mediation

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen twee of meer partijen begeleidt. Met begeleiding bespreken partijen wat er aan de hand is en proberen zij om vanuit hun werkelijke belangen tot gezamenlijk gedragen optimale oplossingen te komen. Mediation concentreert zich op de belangen en vooral de oplossingsbehoeften van de betrokkenen.

Het doel van mediation is een duurzame conflictoplossing

 • Door te onderzoeken waar het nu werkelijk om gaat en dat met elkaar te bespreken.
 • Door samen te zoeken naar mogelijke oplossingen.
 • Met behulp van realistische onderhandelingen tussen de deelnemers.

Het grote verschil met bijvoorbeeld rechters en arbiters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doen partijen zelf en de mediator begeleidt hen daarbij. Partijen doen actief mee en zoeken gezamenlijk een creatieve oplossing voor het conflict. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal. Het gaat bij mediation niet om winnen of verliezen, maar dat beiden partijen tevreden uit het conflict komen, zodat zij samen verder kunnen (een win-win oplossing).

De COM mediators zijn altijd MfN registermediator. Een MfN registermediator voldoet aan de kwaliteitseisen van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).
COM mediators zijn aldus gehouden aan het MfN-mediationreglement, de MfN-gedragsregels en het klacht– en tuchtrecht van de MfN.
Het MfN (Mediatorsfederatie Nederland) ziet toe op de vakkennis en vaardigheden van haar registermediators door middel van Peer Reviews en eisen op het gebied van permanente educatie.
De titel MfN registermediator is een beschermde titel.

Een registratie bij het ADR wordt ook geaccepteerd als voorwaarde voor lidmaatschap.

Onderstaand treft u enkele documenten waaraan het COM zich conformeert.

Gedragsregels voor de MfN-registermediator
MfN-mediationreglement
SKM Klachtenregeling

Het COM kan iets betekenen voor iedereen die bij de school betrokken is, in welke hoedanigheid of samenstelling dan ook:

 • Personeel (OP of OOP)
 • Directies
 • Ouders
 • Leerlingen
 • Bestuurders
 • MR/GMR/OR.
 • Het gesprek van partijen wordt deskundig begeleid, zodat beide partijen de gelegenheid krijgen om duidelijk te maken wat er speelt.
 • Partijen zijn de baas over hun eigen oplossing; zij worden niet geconfronteerd met een uitspraak van een rechter.
 • De mediator is onpartijdig en neutraal. Veel mediators spreken liever van ‘meervoudig partijdig’, in gelijke mate betrokken bij beide partijen.
 • Een zelf gevonden oplossing kan rekenen op draagvlak van partijen en is duurzamer.
 • Partijen worden goed geïnformeerd over de consequenties van hun instemming.
 • De oplossing wordt deskundig vastgelegd.
 • Mediation is sneller, goedkoper en begrijpelijker dan een juridische procedure.
 • Als belanghebbenden graag samen willen werken aan een oplossing
 • Als belanghebbenden aan een snelle oplossing willen werken
 • Als behoud van de (werk-)relatie belangrijk is voor belanghebbenden
 • Als de positie van (één van) de belanghebbenden het onmogelijk maakt om het conflict neutraal te begeleiden (in de ogen van de andere belanghebbende(n))
 • Als betrokkenen de voorkeur geven aan overleg boven juridische procedures
 • Als belanghebbenden de communicatie over het conflict in eigen hand willen houden.

De mate van succes van de mediation hangt in de 1e plaats af van de escalatiegraad van het conflict; hoe diep zit het conflict, hoe groot is de bereidheid van partijen om te werken aan een oplossing. Eveneens zijn de inzet van partijen en de kwaliteit van de mediator hierbij van belang. Uit nationale en internationale cijfers blijkt dat ongeveer 70 à 80% van de mediationtrajecten tot overeenstemming leiden.

Het tarief van een COM mediator is € 150,– per uur exclusief BTW (ondergrens). De mediator zal heldere afspraken met betrokkenen maken over wat er onder dat uurtarief valt en over eventuele bijkomende kosten, zoals reiskosten en huur ruimte (mocht dat nodig zijn).
Partijen maken een afspraak wie de kosten betaalt. In de regel betaalt ieder de helft van de kosten. Bij arbeidszaken neemt meestal de werkgever de kosten voor zijn rekening.

Er zijn mediations die in 1 middag met succes worden afgerond, andere duren langer. De gemiddelde duur is 2 tot 4 dagdelen. Overlegsessies duren in de regel max. 2 tot 2½ uur.

inschrijven nieuwsbrief